راه اندازی تولید خوراک اسب

تولید خوراک اسب با نام تجاری فارما به صورت آجیلی توسط شرکت شادزی پاسارگاد در دست اجرا می باشد. این شرکت خوراک اسب های مختلف از جمله اسب های مسابقه پرش، استقامت و سرعت، مادیان آبستن و مادیان شیری و... در برنامه تولید دارد.

به محض شروع فروش در بخش محصولات سایت جزییات خوراک ها قابل مشاهده خواهد بود.